http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops01.jpg
Open Outcry, rituel de désenvoûtement de la finance. Compagnie Loop-s
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops02.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops03.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops04.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops05.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops06.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops07.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops08.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops09.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops10.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops11.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops12.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops13.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops14.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops15.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops16.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird01.jpg
Blue Bird, mise en scène: Isabelle Jonniaux
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird02.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird03.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird04.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird05.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird06.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird07.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants01.jpg
Arbres vivants, mise en scène : Kadi Abdelmalek
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants02.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants03.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants04.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants05.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants06.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav01.jpg
Lavomatickx, mise en scène: Ubik Group
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav02_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav03_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav04_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav05_v2.jpg