http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops01.jpg
Open Outcry, rituel de désenvoûtement de la finance. Compagnie Loop-s
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops02_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops03_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops04_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops05_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops06_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops07_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops08_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops09_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops10_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops11_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops12_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops13_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops14_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops15_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_loops16_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird01_v2.jpg
Blue Bird, mise en scène: Isabelle Jonniaux
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird02_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird03_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird04_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird05_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird06_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_blue_bird07_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants01_v2.jpg
Arbres vivants, mise en scène : Kadi Abdelmalek
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants02_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants03_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants04_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants05_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_arbres_vivants06_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav01.jpg
Lavomatickx, mise en scène: Ubik Group
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav02_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav03_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav04_v2.jpg
 
 
http://beataszparagowska.com/files/gimgs/th-37_lav05_v2.jpg